§ 1 Územní působnost
Tento Návštěvní řád platí pro ohraničený areál a zařízení stadionu Bohemians, Vršovická 1489/31, 101 00 Praha 10.

§ 2 Stadion Bohemians Praha 1905 - Ďolíček
1. Stadion slouží přednostně k pořádání fotbalových utkání.
2. Nárok veřejnosti na užívání stadionu není dán.
3. Případné jednotlivé smlouvy o používání stadionu Bohemians se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Prostory stadionu jsou monitorovány pomocí kamerového systému se záznamem, který může být použit pro účely identifikace osob v souladu s právními předpisy.

§ 3 Pravomoci pořadatelské služby
1. Pořadatelská a bezpečnostní služba je plně oprávněna zajistit, případně i za užití adekvátně přiměřených prostředků vynutit zajištění bezpečnosti a pořádku a dodržování Návštěvního řádu stadionu Bohemians Praha 1905, a.s. ve smyslu jeho ustanovení. Pořadatelská a bezpečnostní služba je zároveň povinna dohlížet na dodržování zákonných norem České republiky a spolupracovat na zajištění pořádku s Policií ČR.

§ 4 Pobyt na stadionu
1. Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz či osoby, které své oprávnění k pobytu na stadionu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba má povinnost na žádost pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, prokázat své oprávnění k pobytu na stadionu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu vyveden. Při opuštění stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
2. Veškerý personál, zajišťující konání utkání a všechny činnosti s ním spojené v areálu stadionu, je povinen být během akce viditelně označen způsobem, který určí pořadatel – visačky, nepřenosné náramky, vesty s číselným označením apod.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit místo uvedené na vstupence pro danou akci. Svévolné porušení tohoto bodu bude potrestáno zabavením vstupenky a vyvedením ze stadionu.
4. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.)
5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence – a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
6. Osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog, ztrácí oprávnění k pobytu na stadionu.

§ 5 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské a bezpečnostní službě jeho vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie, jsou oprávněni u všech osob provést vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na stadion i kdykoliv během pobytu na stadionu, a to i při použití technických prostředků. Kontrola je zaměřena zejména na zamezení vstupu osob z důvodu konzumace alkoholu nebo drog, nebo pro vnášení zbraní nebo nebezpečných předmětů, uvedených v §7 Návštěvního řádu. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty a příruční zavazadla.
3. Veškeré vlajky, transparenty a obrazové či písemné materiály, prezentované návštěvníky, podléhají kontrole a schválení pořadatele. V případě, že bude jejich obsah shledán nevyhovujícím, je pořadatelská a bezpečnostní služba plně oprávněna zabránit jejich prezentaci kdekoliv v areálu stadionu.
4. Osobám, které se odmítnou podrobit vstupní kontrole, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, a osobám, které přestavuji bezpečnostní riziko, nebude umožněn vstup. To samé platí i pro osoby, kterým byl ze strany pořadatelů obdobných akci či ze strany orgánů veřejné moci zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Stejně tak bude odepřen vstup osobám, kterým byl ze strany profesionálních fotbalových klubů zakázán vstup na některý ze stadionů těchto klubů. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
5. V případě předem určených rizikových zápasů je pořadatel oprávněn zavést tzv. adresný ticketing. V takovém případě je na každou vstupenku při prodeji vytištěno či jiným způsobem nezměnitelně zapsáno jméno a datum narození jejího držitele. Návštěvník je během vstupní kontroly povinen prokázat se dokladem totožnosti. Pokud nebude majitel vstupenky schopen při vstupu na stadion prokázat svou totožnost, nebo se tato bude lišit od údajů na vstupence, nemusí mu být umožněn vstup bez nároku na vrácení vstupného.
6. Návštěvník utkání je při vstupu a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu na stadionu prokázat svoji totožnost na vyzvání pořadatelské služby. Pokud bude během této kontroly shledáno, že návštěvník porušil Návštěvní řád či je na seznamu osob, které nemají oprávnění navštěvovat konanou akci, bude mu zakázán vstup na akci či bude neprodleně vyveden pořadatelskou službou z areálu stadionu.

§ 6 Chování na stadionu
1. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování stadionu, jeho vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek v prostorách stadionu. Každý návštěvník je dále povinen svým chováním neomezovat či neobtěžovat jiné osoby při sledování akce, která ve stadionu právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR, Městské Policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v prostorách stadionu respektovat obecně závazné předpisy, pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty ze stadionu musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník stadionu je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.

§ 7 Zákazy
1. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru stadionu a v prostoru stadionu u sebe uchovávat následující předměty nebo jiné věci obdobné povahy či účelu:
a. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, zejména samolepky,
b. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ohrožující zdraví,
d. láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo obdobné předměty, zejména takové, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo tvrdého materiálu,
e. neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice, kočárek či autosedačka,
f. ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpalovacích zařízení,
g. tyče (i takové, které jsou určeny pro vlajky), transparenty s výjimkou případů, kdy k tomu byl výslovně udělen souhlas provozovatele,
h. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk a megafony,
i. alkoholické nápoje, drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky,
j. zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu provozovatele),
k. laserová ukazovátka,
l. kufry, velké tašky, velké batohy,
m. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje a zařízení pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s vyměnitelným objektivem s výjimkou předchozího a výslovně uděleného souhlasu provozovatele (např. formou akreditace),
n. jídlo a nealkoholické nápoje nepořízené v prostorách stadionu.
2. Dále je návštěvníkům v prostoru stadionu zakázáno:
a. vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,b. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a lézt na střechy,
c. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, zázemí stadionu, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů, prostory služeb) resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení (vstupenku),
d. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e. zapalovat nebo odstřelovat pyrotechnické výrobky (tj. zejména ohňostroje, světlice, dýmovnice, dělbuchy aj.), zakládat oheň,
f. ničit zařízení a vybavení stadionu,
g. bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku Bohemians Praha 1905 nebo stadion,
h. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v prostorách stadionu,
i. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jiným způsobem, zejména odhazováním věcí,
j. jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k. jakýmkoliv způsobem pořizovat či užívat, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, fotografie a/nebo zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru stadionu, tak z průběhu akce, pro komerční účely.
l. překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,
m. porušovat uložený zákaz vstupu na stadion,
n. kouření, včetně elektronických cigaret a zařízení na nahřívaný tabák v prostorech stadionu (s výjimkou prostor vyhrazených provozovatelem),
o. fyzicky nebo slovně napadat veškeré přítomné osoby na stadionu, zejména návštěvníky a příslušníky pořadatelské nebo bezpečnostní služby,
p. zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu.
3. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu liga a klub Bohemians Praha 1905, a.s. výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.
4. Každý kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, plynoucí z § 7 odst. 1 a/nebo 2 a/nebo 3 Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 7 odst. 5 Návštěvního řádu; smluvní pokuta je splatná na výzvu společnosti Bohemians Praha 1905, a.s., a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. Společnost Bohemians Praha 1905, a.s. je oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání nebo omezení způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije). Kromě toho je společnost Bohemians Praha 1905, a.s. rovněž oprávněna každému, kdo poruší ustanovení Návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do stadionu.
5. Každý kdo poruší zákaz či omezení vyplývající z:
• ustanovení § 7 odst. 1 písm. c, d, e, g, h, j, l, m, n, Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
• ustanovení § 7 odst. 1 písm. a, i, k, Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
• ustanovení § 7 odst. 1 písm. b, f, Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;
• ustanovení § 7 odst. 2 písm. g, j, l, Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
• ustanovení § 7 odst. 2 písm. b, d, h, i, n, Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč;
• ustanovení § 7 odst. 2 písm. a, e, f, k, p a/nebo § 7 odst. 3 Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;
• ustanovení § 7 odst. 2 písm. c, m, o, Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo pořadatele má zástupce a zmocněnec Bohemians Praha 1905 a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup a užívání stadionu se uskutečňuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel akce odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním svých zaměstnanců.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit pořadateli akce.

§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni ze stadionu a postihnuti zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Přinesené zakázané věci budou zajištěny a – jakmile nebudou potřeba k trestnímu stíhání – po odpadnutí důvodů zajištění budou vráceny.
3. Opatření podle odstavce 1 a 2 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti Bohemians Praha 1905 nebo pořadateli dané akce.
4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů
1. Návštěvník bere na vědomí, že v souvislosti s jeho pobytem na stadionu mohou být zpracovávány jeho osobní údaje. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje návštěvníka, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení na ZDE.

leden 2023 • Bohemians Praha 1905, a.s.