§ 1 Předmět všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej voucherů k zakoupení vstupenek a prodej vstupenek na fotbalová utkání fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, a.s., IČO 272 32 140, se sídlem Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 100 00 (dále jako „Bohemians Praha 1905“) na domácí fotbalový stadion Bohemians Praha 1905 (dále jako „Ďolíček“) a práva a povinnosti, které vznikají mezi Bohemians Praha 1905 jako pořadatelem fotbalového utkání a zákazníkem, který si na něj zakoupí vstupenku.

2. Vstupenkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jednorázová vstupenka, permanentní vstupenka nebo balíček vstupenek na více národních i mezinárodních fotbalových utkání pořádaných Bohemians Praha 1905 v Ďolíčku.

3. Voucherem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí poukaz, který bude moci zákazník využít k výměně za vstupenku.

4. Zakoupená vstupenka opravňuje zákazníka k návštěvě fotbalového utkání v Ďolíčku do konkrétního sektoru a na konkrétní místo, které je na vstupence uvedeno.

5. Zakoupený voucher opravňuje zákazníka k výměně takového voucheru za vstupenku za podmínek stanovených Bohemians Praha 1905 při jejich prodeji. Voucher může dále krom samotné výměny za vstupenku sloužit rovněž k nákupu zboží ve fanshopu Bohemians Praha 1905 či k získání jiné výhody nebo benefitu, o kterých bude Bohemians Praha 1905 zákazníka před zakoupením voucheru informovat.

6. Nákupem vstupenky nebo voucheru prohlašuje zákazník, že mu jsou tyto všeobecné obchodní podmínky známy a zavazuje se jimi řídit.

7. Zákazník bere na vědomí, že v případě návštěvy fotbalového utkání je povinen dodržovat návštěvní řád Bohemians Praha 1905, který je dostupný na této adrese.

§ 2 Způsob prodeje vstupenek

1. Vstupenku lze zakoupit následujícími způsoby:

a. on-line prostřednictvím prodejní sítě ticketportal (www.ticketportal.cz) (dále jako „Ticketportal“) provozovaného ke dni počátku účinnosti těchto obchodních podmínek IRSnet CZ s.r.o., IČO 267 32 122, se sídlem Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jako „Provozovatel“);

b. fyzicky ve fanshopu Bohemians Praha 1905 v Ďolíčku.

2. Voucher lze zakoupit způsobem, který Bohemians Praha 1905 stanoví zvlášť před jejich prodejem informací na svých webových stránkách.

3. V případě nákupu vstupenky nebo voucheru prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal je zákazník povinen dodržovat pravidla a podmínky Provozovatele. Bohemians Praha 1905 nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených na prodejní síti Ticketportal, ani za dostupnost a funkčnost prodejní sítě Ticketportal.

4. Bohemians Praha 1905 nenesou žádnou odpovědnost za prodej vstupenek nebo voucherů mimo výše uvedené autorizované sítě prodeje vstupenek.

§ 3 Cena vstupenky

1. Cena vstupenky nebo voucheru je určována Bohemians Praha 1905, je vždy sdělena zákazníkovi dopředu a dále uvedena na zakoupené vstupence či voucheru. Cena vstupenky či voucheru se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

2. Bohemians Praha 1905 může stanovit slevu z ceny vstupenek nebo voucherů, na kterou bude mít zákazník nárok za splnění podmínek, které Bohemians Praha 1905 dopředu stanoví. Zákazník požadující slevu je povinen, bude-li to potřeba, prokázat Bohemians Praha 1905, že mu nárok na slevu vznikl, a to jak při prodeji vstupenky či voucheru, tak i před vstupem do Ďolíčku. V případě dodatečného zjištění po prodeji vstupenky nebo voucheru, že oprávněný nárok na slevu zákazníkovi nevznikl, může být vstupenka zneplatněna či odebrána pořadatelskou službou Bohemians Praha 1905 bez možnosti návštěvy fotbalového utkání a požadování náhrady za zneplatněnou/odebranou vstupenku.

3. Bohemians Praha 1905 si vyhrazuje právo účtovat si v souvislosti s prodejem vstupenek dodatečné náklady jako například náklady na výrobu permanentní vstupenky. O takovém dodatečném nákladu bude zákazník výslovně informován před prodejem vstupenky.

4. Bohemians Praha 1905 upozorňuje, že další poplatky si může účtovat prodejní sít Ticketportal.

§ 4 Obecná ujednání

1. Bohemians Praha 1905 si vyhrazuje právo za dodržení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů požadovat po zákazníkovi před prodejem vstupenky či voucheru nebo před návštěvou fotbalového utkání sdělení a prokázání jména a příjmení, data narození a adresy bydliště, popřípadě jiný oprávněný osobní údaj. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje zákazníka, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení ZDE.

2. Bohemians Praha 1905 si vyhrazuje právo v případě tzv. adresného ticketingu podle odstavce výše stanovit, že vstup na příslušné fotbalové utkání nebude umožněn jiné osobě než té, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny na vstupence bez nároku na vrácení ceny vstupenky.

3. Bohemians Praha 1905 si vyhrazuje právo stanovit další pravidla v souvislosti s konkrétním fotbalovým utkáním, zejména pokud jde o možný počet nákupu vstupenek pro jednu osobu či povinnost dostavit se na fotbalové utkání s časovým předstihem.

4. Bohemians Praha 1905 si vyhrazuje právo stanovit určité sektory v Ďolíčku pouze pro fanoušky domácího nebo hostujícího klubu.

5. Zákazník není oprávněn přeprodávat vstupenku či voucher třetí osobě za vyšší cenu než tu, která je uvedena na příslušné vstupence či voucheru. Bohemians Praha 1905 si v případě zjištění porušení tohoto zákazu vyhrazuje právo zneplatnit tuto vstupenku či voucher, v důsledku čehož nebude způsobilá k umožnění přístupu na fotbalové utkání. Zákazníkovi v takovém případě zároveň nenáleží žádné právo na náhradu.

6. Pokud zákazník využije vstupenku k vstupu do areálu Ďolíčku a následně areál Ďolíčku opustí, ztrácí právo na opětovný návrat do areálu Ďolíčku. Uvedené se netýká permanentních vstupenek, Bohemians Praha 1905 si však vyhrazují právo umožnit na jedno konkrétní fotbalové utkání umožnit pouze jeden oprávněný vstup do Ďolíčku na jednu permanentní vstupenku.

7. Při poškození vstupenky takovým způsobem, že nebude možné načíst čárový kód, který je na ní uvedený, ztrácí zákazník právo na návštěvu fotbalového utkání a nebude mu ani poskytnuta žádná náhrada ze strany Bohemians Praha 1905. Uvedené se netýká permanentních vstupenek.

8. Padělání, pozměňování či kopírování vstupenky či voucheru je trestné a zákazník se v takovém případě vystavuje riziku trestního postihu ze strany orgánů veřejné moci.

9. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu liga a klub Bohemians Praha 1905, a.s. výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

§ 5 Právo na vrácení vstupenky a ceny za vstupenku

1. Zákazník bere na vědomí, že po zaplacení vstupenky či voucheru ztrácí nárok na vrácení kupní ceny vstupenky či voucheru. Uvedené se týká i případů, kdy dojde ke změně termínu fotbalového utkání nebo k jeho úplnému zrušení, a to z jakéhokoli důvodu, jakož i pokud dojde k uzavření sektoru, do kterého byla vstupenka zakoupena, z jiného důvodu než rozhodnutím Bohemians Praha 1905 (např. v souvislosti se zásahem vyšší moci, rozhodnutím orgánu veřejné moci, rozhodnutím LFA, FAČR, UEFA či FIFA).

2. Bohemians Praha 1905 je oprávněna, nikoli povinna v odůvodněných případech nabídnout zákazníkovi v případě nemožnosti jeho návštěvy fotbalového utkání odškodnění, a to v hodnotě a způsobem dle svého uvážení.

§ 6 Zvláštní pravidla pro permanentní vstupenky

1. Nestanoví-li Bohemians Praha 1905 pro konkrétní fotbalové utkání jinak, je permanentní vstupenka přenosná, tzn., že může být majitelem permanentní vstupenky poskytnuta k přístupu na fotbalové utkání jiné osobě.

2. V případě ztráty, odcizení či poškození permanentní vstupenky může majitel permanentní vstupenky požádat o vystavení duplikátu prostřednictvím emailu info@bohemians1905.cz. Bohemians Praha 1905 si v takovém případě bude účtovat administrativní poplatek odpovídající obvyklým nákladům na vyrobení tohoto duplikátu.

3. V případě, že dojde např. v souvislosti se zásahem vyšší moci, rozhodnutím orgánu veřejné moci, rozhodnutím LFA, FAČR, UEFA či FIFA či z jiného důvodu než rozhodnutím Bohemians Praha 1905 k zablokování místa v Ďolíčku, na které má majitel permanentní vstupenky zakoupenou permanentní vstupenku, může Bohemians Praha 1905 dle svého uvážení zajistit v takovém případě pro majitele permanentní vstupenky náhradní místo, na které se bude pro konkrétní fotbalové utkání vztahovat platnost permanentní vstupenky. Majiteli permanentní vstupenky pro takové případy nenáleží jakákoli sleva, ani žádný jiný nárok na vrácení ceny permanentní vstupenky. Bohemians Praha 1905 si vyhrazuje právo nabídnout přednostně náhradní místo těm majitelům permanentní vstupenky, kteří při zakoupení permanentní vstupenky souhlasili se zapojením do chystaných soutěží pořádaných Bohemians Praha 1905 a informováním o nových výhodách prostřednictvím elektronické pošty a poskytli Bohemians Praha 1905 za tímto účelem svoje telefonní číslo a kontaktní email.

§ 7 Řešení reklamací

1. Zákazník je oprávněn vznést reklamaci ohledně kvality poskytované služby prodeje vstupenek či voucherů ze strany Bohemians Praha 1905 prostřednictvím emailu info@bohemians1905.cz.

2. Zákazník je povinen reklamaci u Bohemians Praha 1905 uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí skutečnost, na základě které bude reklamaci uplatňovat.

3. Bohemians Praha 1905 vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4. Reklamace bude shledána oprávněnou pouze pro případy, které nejsou výslovně popsány či vyloučeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

5. Bohemians Praha 1905 neodpovídá, ani neni povinna řešit jakoukoli reklamaci, která bude mít spojitost výlučně s prodejní sítí Ticketportal.

§ 8 Řešení sporů

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a vztah z nich vyplývající mezi Bohemians Praha 1905 a zákazníkem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a k řešení případných soudních sporů jsou příslušné soudy České republiky.

2. Zákazník je oprávněn se obrátit s návrhem na zahájení mimosoudního řešení případného sporu na Českou obchodní inspekci a za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz).

§ 9 Změna všeobecných obchodních podmínek

1. Bohemians Praha 1905 si vyhrazuje v případě rozumné potřeby (zejména v případě změny právního prostředí, přístupu LFA, FAČR, UEFA, FIFA či dohledového orgánu nebo v rámci snahy o zvýšení poskytování kvality služeb) tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. V takovém případě tuto změnu v dostatečném předstihu před její účinností zveřejní na svých internetových stránkách.

2. Majitel permanentní vstupenky má právo vyjádřit do jednoho měsíce od oznámení změny těchto všeobecných obchodních podmínek nesouhlas s takovou změnou a vypovědět závazek, který byl zakoupením permanentní vstupenky sjednán. V takovém případě bude majiteli permanentní vstupenky jeho permanentní vstupenka zneplatněna a bude mu navrácena poměrná část z ceny permanentní vstupenky v závislosti na počtu zbývajících domácích ligových fotbalových utkání A-týmu v příslušném soutěžním ročníku, na které se tato permanentní vstupenka vztahuje. Zákazník bere na vědomí, že pro účely výpočtu tohoto poměru zbývajících zápasů se i v případě permanentní vstupenky, která opravňuje ke vstupu na nadstavbovou část či domácí utkání jiných týmů než A-týmu, započítává pouze zbývající část ligových zápasů v základní části. Veškeré další zápasy jsou nabízeny k permanentní vstupence jako bonus a neprojevují se v ceně permanentní vstupenky.

§ 10 Salvátorská klauzule

1. Neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ustanovení zbývajících, ledaže takové ustanovení nepůjde oddělit od ostatního obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.

§ 11 Účinnost všeobecných obchodních podmínek vstupenek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 19.07.2023.