Úvodní foto

09.03.2012

Ostatní

Neminem laedit, qui iure suo utitur

Fanouškovský komentář k období "Vejsadovy vlády".

Tak se mi ozval pan Vejsada. Zase. Pokud by to někoho zajímalo, zveřejnil celý text na svých stránkách dne 1. 3. 2012 v rudé barvě. Nedbal mých rad z článku Ať je tedy vaše slovo 'Ano' ano a 'Ne' ne. Co je nad to, je od zlého, jak že se píše spojka "aby" ve tvaru 2. osoby čísla množného, a opět mne vybídl, abych zanechal psaní článků v kauze Bohemians. Prý že záměrně manipuluji s fakty s cílem poškodit jeho osobu před veřejností. Dokážu pochopit, že pan Vejsada vnímá publikování skutečností o svých krocích jako nepříjemné, avšak nemůže se zlobit na nikoho, kdo pouze monitoruje jeho pochybné činy.

Pro své nedostatečné schopnosti nemám literární ambice a musím se spokojit s pouhým pozorováním a konstatováním faktů. Vždy vycházím z mně dostupných materiálů, které pokaždé zveřejňuji. A činil jsem tak i v minulosti (Dobře si např. pamatuji, s jakou neradostí přijímal jeden nejmenovaný poslanec informace o své osobě) a nemám v úmyslu na tom něco měnit. Uvědomuji si, že jelikož jsem nebyl přímým účastníkem dějů, které popisuji, mohou některá fakta připadat aktérům posunuta. Ovšem to je úděl všech novinářů. Ostatně, pokud se pan Vejsada domnívá, že mi některé dokumenty pro mé články chybí, nic mu nebrání mi je zaslat.

Ale vraťme se k reakci samotné. Nejzajímavější mi přijde teze, že na návrhu dohody společně pracovaly obě strany. Pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, stál by můj článek Pokřivený návrh na vodě. Já mám však k dispozici dopis pana Švarce ze dne 11. listopadu 2002, který je adresován jednateli společnosti EURO GRILL s.r.o., panu Michalu Vejsadovi. V něm mj. stojí: " Vážený pane, dne 4. října tohoto roku jsme se dohodli, že s ohledem na mé odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny z Vaší strany se smlouva o prodeji zatímních listů společnosti FC Bohemians Praha a.s. datovaná 1. dubna 2002 ruší. Proto jsem Vám dne 14. října 2002 jako jednateli výše uvedené společnosti vrátil částku ve výši 1.000.000,- Kč, kterou jsem na základě zrušené smlouvy od Vás převzal, což jste potvrdil příjmovým dokladem ze dne 14. října 2002. Zároveň jste mi při jednání dne 14. října 2002 předložil návrh dohody o narovnání. Tímto Vám sděluji, že tento návrh odmítám."

Pomiňme, že pan Švarc ve svém dopise tvrdí, že byla dne 4. 10. 2002 uzavřená dohoda o zrušení kupní smlouvy. Evidentně by šlo o dohodu ústní a tu je vždy těžké dokázat. Každopádně, poslední dvě z citovaných vět dle mého názoru dostatečně osvětlují, kdo že s návrhem dohody přišel. Nemaje jediný písemný dokument z té doby, ve kterém by pan Vejsada namítal, že uvedené tvrzení se nezakládá na pravdě, musím se přiklonit k tomu, že povedený návrh opravdu vychází z jeho dílny.

A proto opět rekapitulace. Jsme v roce 2002, na den přesně 84 let poté, co skončila první světová válka. První z dvou získaných milionů byl uhrazen dne 14. 10. 2002, druhý 11. 11. 2002. Pan Švarc je dále dle svého vyjádření připraven uhradit z poskytnuté částky úrok. Proti tomu přichází pan Vejsada s nabídkou popsanou v předešlém článku. O bezmála deset let později vyjadřuji své mínění, že takovéto jednání pana Vejsady má do rytířskosti daleko minimálně jako z Prahy do Vladivostoku. A jsem napadán, že usiluji o jeho čest.

Ne, pane Vejsado, není to mé psaní, které u veřejnosti vytváří váš špatný mediální obraz. Ostatně, jak již z mých reakcí víte, právo svobodně vyjadřovat své názory mi dává Listina základních práv a svobod a spolu s názvem tohoto článku pokorně opakuji jednu z právních zásad, že nikomu neškodí ten, kdo vykonává své právo. Váš špatný mediální obraz vychází nejen z amorálního jednání, kterého jste se v minulosti dopustil, ale i z vašich vyjádření, o kterých se velmi často v brzké době ukáže, že jsou v příkrém rozporu se skutečností. Chcete jeden příklad? Na svých stránkách jste dne 1. 3. 2012 (tentokráte v šedivé barvě) mj. uvedl, že se vám zdá, že návrh, který jsem zveřejnil, není totožný s originálem dohody. Zkuste se podívat na druhý přiložený dokument a zjistíte, kdo že ho ze svého faxu odeslal.

Milan Mraček - Klokanhugo